CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BỘ MÔN KHỞI NGHIỆP

Khoa CNTT là một trong những khoa được thành lập ngay sau khi trường thành lập, trải qua 20 năm phát triển khoa CNTT đã đào tạo hàng chục nghìn kỹ sư CNTT cung cấp nguồn lực cho sự phát triển chung của đất nước.

Về chuyên môn khoa đã cung cấp cho xã hội hàng chục nghìn kỹ sư CNTT cho sự phát triển CNTT của toàn xã hội, bên cạnh đó khoa đã thành lập bộ môn Khởi nghiệp nhằm đáp ứng xu thế phát triển của xã hội và trang bị cho sinh viên một hành trang để vào đời lập nghiệp.

Bộ môn khởi nghiệp có chức năng và nhiệm vụ sau:

  • Định hướng cho sinh viên gần với công việc thực tế hơn
  • Tiếp cận môi trường doanh nghiệp
  • Làm quen với môi trường doanh nghiệp
  • Kết nối giao thoa kiến thức trường học và thực hành
  • Tiếp cận nghề nghiệp, cơ hội việc làm.